Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató

A www.legrand.hu honlap kizárólagos használója a Legrand Magyarország Villamossági Rendszerek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6600 Szentes, Ipartelepi út 14., a továbbiakban Legrand Zrt. illetve Társaság) mint adatkezelő.

I. Általános tájékoztatás

1. A Legrand Zrt. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja partnerei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Legrand Zrt. mint ezen honlap adatkezelője, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

2. Az adatkezelő jelen dokumentumban, az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, az oldal által kezelt adatokkal kapcsolatos tevékenységeket, szabályokat, melyeket magára nézve kötelezőnek ismer el. A honlap üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

3. Jelen adatkezelési tájékoztató a www.legrand.hu és az lvk.legrand.hu weboldalhoz kapcsolódó adatkezelésre vonatkozik. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot az adatkezelési irányelveinek megváltoztatására, ha azt technikai, vagy jogszabályi változás szükségessé teszi. Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a változásokról a kezelt adatok alanyát előzetesen értesíti.

4. A honlap tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, így annak bármely képi, szöveges eleme csak a tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével használható fel.

 

II. Értelmezések:

a./ Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

b./ Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

c./ Adatkezelő: jelen nyilatkozat kiállítója, az adatok kezelésének célját, módját meghatározó, és végrehajtó természetes vagy jogi személy.

d./ Adatkezelés: az adatokon az eljárás módjától függetlenül végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.

e./ Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

f./ Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - az adatok feldolgozását végzi;

g./ Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

h./ Adattörlés: a tárolt adat helyreállíthatatlan módon történő felismerhetetlenné tétele

 

III. Az adatkezelések célja és jogalapja, a kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés jellemzői

3.1. A honlap adatkezelése, kapcsolatfelvétel

A Társaság honlapján, a honlap látogatottsági adatait elemző szoftver fut. A szoftver azonban az Infotv. rendelkezései szerinti személyes adatot nem kezel, a látogatásokról azonban adatokat rögzít. A Társaság honlapja látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.

Mivel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és a nemzetközileg elfogadott gyakorlata alapján az IP-cím akár relatív személyes adattá is válhat, ezért a Társaság minden, a honlap adatkezelése során tudomására jutott adatot jelen szabályzat szerinti, személyes adatokat megillető védelemmel véd.

A Társaság ezért a honlapján jelen tájékoztatóval tájékoztatja a látogatókat az adatgyűjtésről.

A Társaság honlapján lehetősége van a látogatónak a Társasággal történő a kapcsolatfelvételre. Egy formanyomtatvány kitöltésével a látogatónak megadhatja a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatokat. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja a Társaság adatkezelési szabályait, ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg, máskülönben nem tudja megküldeni az üzenetét.

Ugyanez a szabály vonatkozik a honlapon történő minden egyéb kapcsolatfelvételre is. Abban az esetben, ha a megadott adatok alapján a Társaság előtt feltárt adatok kezelése eltérő célúvá válik, úgy jelen szabályzatban rögzítettek szerint kezeli az adatokat Társaság. Erre példa a munkavállalási célú kapcsolatfelvétel: a Társaság fenntartja a jogot, hogy a honlapján keresztül is jelentkezhessenek hozzá munkavállalók szabad pozíciókra. Ebben az esetben az adatok kezelésére a 4.2. pontban meghatározott adatkezelési szabályok lesznek az irányadóak.

Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (6)], miszerint „az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell”.

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-85810/2015

adatkezelés célja: a honlaplátogatási szokások vizsgálata, a Társasággal történő kapcsolatfelvétel elősegítése

kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve, név, e-mail cím, telefonszám, kapcsolatfelvétel tárgya, üzenet szövege

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintteti hozzájárulása.

adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított egy év, a kapcsolat felvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig)

adattárolás módja: elektronikus

 

3.2. Munkára jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés

A megfelelő munkavállaló kiválasztásáért a humánerőforrás szakigazgatósága szervezeti egység (továbbiakban: HR), az érintett szakterület vezetője a felelős, így a jelen adatkezeléssel összefüggő feladatok ellátása során a Társaság belső adatvédelmi felelősével együttműködve kötelesek az érintettek jogait biztosítani.

A Társaság online felületén vagy postai úton érkező, ún. „berepülő önéletrajzok” közvetlenül az érintettől személyesen, vagy postai úton a Társaság székhelyére és telephelyeire, vagy elektronikus úton a Társaság által üzemeltetett karrier@legrandgroup.hu e-mail címre érkeznek.

A nem meghirdetett álláshelyre való jelentkezés esetén a Társaság válaszlevelet küld a jelentkezőnek, amelyben tájékoztatja az adatkezelés tényéről, jogalapjáról és az adatkezelés elleni tiltakozás formáiról.

Főszabály szerint az önéletrajzokat későbbi felhasználás céljára kategorizálja a cég.

Minden, a cég előtt feltárt CV esetében az adatkezelésre az Infotv. 6. § (6) ad jogalapot, amely szerint „az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell”.

Az adatkezeléshez adott vélelmezett hozzájárulás megdönthető, így az érintett jelen szabályzat szerint meghatározottak alapján visszavonhatja hozzájárulását.

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-85806/2015

adatkezelés célja: a megüresedő álláshelyek betöltésére megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása, a jelentkezők személyes adatainak kezelése

kezelt adatok köre: név, születési dátum, anyja neve, lakcím, képzési adatok, fénykép, az érintett által megadott egyéb adatok

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 § (1) a) és 6. § (6) szerinti érintteti hozzájárulás

adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított 0,5 évig

adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan

 

3.3. Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

A Társaság az érintett kérelmére hírlevelet küld a Társaság akcióiról, hírlevelet tehát kizárólag azok kapnak, akik erre a szolgáltatásra regisztráltak a Társaság honlapján. Amennyiben a hírlevélre a honlapon iratkozhat fel az érintett, a feliratkozás megtételének helyén el kell fogadnia az adatvédelmi tájékoztatót. Ezt egy jelölőnégyzettel teheti meg – az adatvédelmi tájékoztató szövege a 16. sz. mellékletben található. A Társaság minden hírlevél alján biztosítja a leiratkozási lehetőséget.

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-85809/2015

adatkezelés célja: az érintettek tájékoztatása a Társaság legfontosabb híreiről

kezelt adatok köre: érintett neve, e-mail címe

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintteti hozzájárulás

adattárolás határideje: a hírlevél-szolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal

adattárolás módja: elektronikus

Adatfeldolgozó: Open Communications Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1137 Bp. Szent István Park 16.

Képv. Szőke Ágnes ügyvezető / agnes.szoke@opencom.hu / Tel: 0630459-4419

számítástechnikai eszközei, adattárolási megoldásai a székhelyén , valamint a cég által üzemeltetett szerver webtár-helyén találhatóak meg.

az adatkezelés célja: hírlevél megírása és küldése

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintteti hozzájárulás

kezelt adatok köre: érintett neve, e-mail címe

adattárolás határideje: a hírlevélről történt leiratkozásig

[jogalap: 2000. évi C. törvény]

adattárolás módja: elektronikus

számítástechnikai eszközei, adattárolási megoldásai a székhelyén , valamint a cég által üzemeltetett szerver webtár-helyén találhatóak meg.

 

3.4. Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelés

A Társaság esetenként nyereményjátékot szervez. Mivel a nyereményjátékon való részvétel minden esetben személyes adatok megadásához kötött, így adatkezeléssel jár. A Társaság a nyereményjáték szervezésekor minden esetben a játék egyéb feltételei mellett nyilvánosságra jelen adatvédelmi tájékoztatót.

az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-80944/2014

az adatkezelés célja: nyereményjáték lebonyolítása, így különösen az érintettek személyi azonosítása, a játékra való jelentkezés elfogadása és ellenőrzése, a virtuális kuponok, díjak átadása illetve a visszaélések elkerülése

kezelt adatok köre: érintett neve, e-mail címe, regisztráció dátuma és időpontja, kapcsolattartási címe, telefonszáma, a játék során megadandó egyéb adatok, így például tervező, terv típusa, dátuma

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintteti hozzájárulás

adattárolás határideje: a nyereményjátékra való jelentkezéstől számított 1 év, nyertes esetében 8 év [jogalap: 2000. évi C. törvény 169. § (2)]

adattárolás módja: elektronikus

IV. A személyes adatok tárolása, adatfeldolgozás

1. Az adatfeldolgozó és elérhetősége

Az adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy indokolt esetben további adatfeldolgozókat nevezzen meg, melyről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor, jelen nyilatkozat módosításával ad tájékoztatást.

Adatfeldolgozó: IR Intelligens Régio Kft. Üzleti Kommunikációs Kft.

Székhely: 6728 Szeged, Szélső sor 11. /Tel.: 06-309381702/

web: www.intelligensregio.hu, e-mail: feher.eva@intelligensregio.hu

számítástechnikai eszközei, adattárolási megoldásai a székhelyén , valamint a cég által üzemeltetett szerver webtár-helyén találhatóak meg.

Az Adatfeldolgozó feladata: a webhely regisztrációhoz kötött tartalmi elemeinek elérése, és/vagy az internetes vásárlást lebonyolító szoftverkomponens használata. A vásárlás teljesítéséhez szükséges adatok rögzítése. A felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, hírlevél küldése.

V. Személyes adatok módosítása, törlése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, vagy az adatkezelés célja megszűnt, illetve ha az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a törlésről rendelkezett. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

► postai úton: Legrand Zrt. 6600 Szentes, Ipartelepi út 14.

► e-mail útján: a hu-marketing@legrandgroup.hu címen.

vagy a hírlevélben megjelölt szerint.

 

VI. Az adatkezelővel folytatott elektronikus levelezés Amennyiben a web lap használata során kérdés, probléma merül fel, a honlapon a jelen Tájékoztató IX. pontjában megadott adatok szerint kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

  1. Az adatkezelés célja: a beérkezett e-mailek tárolása későbbi ügyintézés, vagy egyedi egyezség, megállapodás visszakereshetőségének biztosítása céljából.
  2. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a
  3. A tárolt adatok: Küldő neve, e-mail cím, más, önként megadott személyes adat, a levél tárgya, tartalma.

Az adatkezelés időtartama: 5 év

VII. Adatközlés jogszabályi felhatalmazás alapján

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az adatkezelő a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

VIII. Az adattárolás módja, biztonsága

Az adatkezelő adatmegőrzési helye az Intelligens Régió Kft. számítás-technikai eszközei, adattárolási megoldásai a székhelyén valamint a cég által üzemeltetett szerver webtár-helyén találhatóak meg.

Az alkalmazott informatikai megoldások, eszközök és technológia alkalmas arra, hogy az adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás), hitelességük biztosított legyen (adatkezelés hitelessége), igazolható legyen az adatok változatlansága (adatintegritás), valamint hogy a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek legyenek (adat bizalmassága).

Az adatkezelő az adatok biztonságáról a tőle elvárható, illetve az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő kockázat mértékben gondoskodik. A rendelkezésre álló informatikai megoldásokkal, beleértve a hardveres és szoftveres védelmi eszközöket törekszik arra, hogy az adatok jogosulatlan hozzáférését, továbbítását, nyilvánosságra hozatalát, megváltoztatását, törlését, megsemmisülését, sérülését megakadályozza.

A Legrand Zrt. és az üzemeltető az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Legrand Zrt. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok - kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők.

A Legrand Zrt. az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

IX. Az adatkezelő és elérhetősége

Az adatkezelő neve: Legrand Zrt.

Az adatkezelő székhelye: 6600 Szentes, Ipartelepi út 14.

Kapcsolattartó és elérhetőség, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hu-marketing@legrandgroup.hu

vevoszolgalat@legrandgroup.hu

Az adatkezelő adószáma: 11083786-2-06

Az adatkezelő telefonszáma: 06 1 505 8510

Adatvédelmi nyilvántartási száma: folyamatban

X. Jogorvoslat lehetőségei

Jogorvoslati lehetőségért, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz tud fordulni az érdekelt adattulajdonos. A hivatal elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Weboldal: http://www.naih.hu

Bírósághoz fordulás joga:
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Legrand Zrt. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat követelhet.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Legrand Zrt.