Kedves Látogató!
Tájékoztatjuk, hogy a legrand.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el

Adatvédelmi tájékoztató Legrand Magyarország Zrt.

Adatkezelési tájékoztató

A LEGRAND Zrt. kereskedelmi és marketing tevékenységével kapcsolatos adatkezelésekről.

A www.legrand.hu honlap kizárólagos használója a Legrand Magyarország Villamossági Rendszerek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6600 Szentes, Ipartelepi út 14., a továbbiakban Legrand Zrt. illetve Társaság) mint adatkezelő.

 

1.    BEVEZETÉS
A LEGRAND Magyarország Villamossági Rendszerek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6600 Szentes, Ipartelepi út 14., a továbbiakban: „Legrand Zrt.”/ „Adatkezelő”) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy kereskedelmi és marketing tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 
A Legrand Zrt. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti partnereit és ügyfeleit.
A Legrand Zrt. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Legrand Zrt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Legrand Zrt. az alábbiakban ismerteti a kereskedelmi és marketing tevekénységével kapcsolatos adatkezelési gyakorlatát:
2.    A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA
A Legrand Zrt. kereskedelmi és marketing tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződés, vagy jogi kötelezettség teljesítésén, vagy a Legrand Zrt. jogos érdekén alapulnak. 
A Legrand Zrt. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
·    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „Rendelet” / „GDPR”);
· 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)
·    2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről („Ptk.”)
·    2000. évi C. törvény a számvitelről („Számv.tv.”)
·    2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker. tv.”)
·    2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről („Eht.”)
·    2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátairól („Grt.”)
·    2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról („Fogyvédtv.”)
·    1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről („Fogytv.”).
2.1.    Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos adatkezelések
2.1.1.    Ajánlatadás
Az adatkezelés célja: a Legrand Zrt. termékeinek értékesítésére vonatkozóan szerződések megkötése érdekében ajánlatokat ad az érdeklődők részére. 
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja).
A kezelt adatok köre: Egyéni vállalkozó, magánszemély ajánlatkérő adatai (név, cím, bankszámlaszám, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma), ajánlatot kérő jogi személy képviselőjének adatai (név, pozíció), kapcsolattartója neve, telefonszáma, e-mail címe, az ajánlat készítőjének és ügyintézőjének a neve és telefonszáma, a jóváhagyójának és a projekt manager neve. 
Az adatkezelés időtartama: amennyiben az ajánlatból nem lesz megrendelés, az ajánlat érvényességének az ideje, amennyiben az ajánlatból megrendelés lesz, nyolc év 
Adattovábbítás: Salesforce.com, Inc., amely tagja a Privacy Shield EU-USA Adattovábbítási Megállapodásnak.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Ajánlat adása nélkül a Legrand Zrt. nem tud megrendelést teljesíteni és e célból szerződést kötni a vevővel. 
Adatok címzettjei: a kereskedelmi igazgatóságon a területen dolgozó kollégák (a saját partnereihez férnek hozzá), műszaki szaktanácsadás
a projektfelelős által megnevezett szakértő.

Adatfeldolgozók:
 
Név    Székhely    Adatfeldolgozói feladat       
Attention CRM Consulting Kft.     1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. T. ép. 4. em.    A Salesforce felhő alapú CRM rendszer IT fejlesztője       
Salesforce.com, Inc    1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. T. ép. 4. em.    A Salesforce felhő alapú CRM rendszer üzemeltetője     

2.1.2.    Hitelképesség-elemzés és Kockázatértékelés
Az adatkezelés célja: a Legrand Zrt. szerződés megkötése érdekében a szerződéskötés előtt a leendő partnerei hitelképességét felméri annak érdekében, hogy megállapítsa, mekkora kockázatot jelent a vele való szerződéskötés, illetve hitelfedezeti szerződést köt.
Az adatkezelés jogalapja: Legrand Zrt. jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont)
Az adatkezelő jogos érdeke: az ügylet kockázatosságának megállapítása, a beazonosított kockázatok kezelése.
A kezelt adatok köre: hivatalosan kötelezően közzétett adatok  
Az adatkezelés időtartama: 5 év (amennyiben az üzleti kapcsolat fennáll az 5. év után is akkor nem töröljük az adatokat, ellenkező esetben törlésre kerülnek az adatok)
Adattovábbítás: nincs
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Nem tudja megállapítani a Legrand Zrt., hogy milyen kockázatokat rejthet az ügylet (pl. nemteljesítés).
 
Név    Székhely    Adatfeldolgozói feladat       
Direktinfo Kft.    Bázakerettye, Fő út 72, 8887    A hitelképesség-elemzés és kockázatértékelés elvégzése, követelés-behajtás       
Atradius     Budapest, Fehérvári út 50-52, 1117    Hitelfedezeti biztosítások nyújtása     


2.1.3.    Ügyféladatbázis
A Legrand Zrt. a partnerei adatai kezelése és nyilvántartása érdekében adatbázist vezet a vevői, beszállítói és egyéb partnerei elérhetőségeiről. 
Az adatkezelés célja: az ügyfélkapcsolatainak ápolása és megrendelések teljesítése érdekében. 
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont) / Legrand Zrt. jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont)
Adatkezelő jogos érdeke: az ügyfélkapcsolatok ápolása 
A kezelt adatok köre: Jogi személy képviselőinek a neve és beosztása, egyéni vállalkozó és természetes személy adatai (név, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, cím, adószám, bankszámlaszám), a kapcsolattartók adatai (név, e-mail cím, telefonszám, egyes esetekben cím), számlázási cím, opcionálisan egyéb adatok, úgy mint az ügyfelekkel való találkozás időpontja és a találkozások rendszeressége, ügyfél minősége (pl. direkt szerződött partner, építész, tervező stb), a találkozások leírása. Tervezői együttműködés esetén a tervező és a beruházó neve (ha magánszemély, vagy egyéni vállalkozó), telefonszáma, a döntéshozó neve, a generálkivitelező neve (ha magánszemély, vagy egyéni vállalkozó), címe, telefonszáma és a döntéshozó neve. 
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés visszavonásáig vagy a szerződés kötésétől számított öt év (számviteli bizonylat).
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A Legrand Zrt. nem tudná követni, hogy az adott ügyféllel milyen gyakorisággal tartja a kapcsolatot és mennyire eredményesen.
Adattovábbítás: Salesforce.com, Inc., amely tagja a Privacy Shield EU-USA Adattovábbítási Megállapodásnak.
Adatok címzettjei: A Legrand Zrt. Marketing szervezeti egysége hozzáfér az adatokhoz. 
Adatfeldolgozók:
 
Név    Székhely    Adatfeldolgozói feladat       
Attention CRM Consulting Kft.     1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. T. ép. 4. em.    A Salesforce felhő alapú CRM rendszer IT fejlesztője       
Salesforce.com, Inc     San Francisco, Kalifornia, Egyesült Államok    A Salesforce felhő alapú CRM rendszer üzemeltetője     

2.1.4.    Kiszállítás, Logisztika
Az adatkezelés célja A Legrand Zrt. a megrendelések és a szerződések teljesítése, tehát a termékek kiszállítása érdekében, fuvarozó cégeket vesz igénybe.
Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)
A kezelt adatok köre: Egyéni vállalkozó vagy magánszemély megrendelő címe, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, a jogi személy képviselőjének adatai (név, pozíció) és a jogi személy, magánszemély vagy egyéni vállalkozó megrendelő kapcsolattartó (vagyis a kiszállított terméket átvevő személy) adatai (név, telefon, e-mail cím). Egyéni vállalkozó vagy magánszemély megrendelő esetén a kiszállítási cím. A gépjárművezető neve és elérhetősége.
Az adatkezelés időtartama: nyolc év (számviteli bizonylat) 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: lehetetlenné válna a kiszállítás, vagyis a megrendelés teljesítése, illetve a kiszállítással kapcsolatos panasz elbírálása, orvoslása.

2.1.5.    Panaszkezelés, Vevőszolgálat (termékreklamáció, visszáru)
Az adatkezelés célja: A Legrand Zrt. termékeivel, az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi és mennyiségi kifogások kezelése. A panaszok vagy írásbeli panasz-nyomtatvány kitöltésével kerülnek rögzítésre, vagy telefonon keresztül érkeznek. A Legrand Zrt. telefonos (Zöld szám) vevőszolgálatot működtet, ahol jellemzően jegyzőkönyvet vesznek fel a panaszokról, a panaszok kezelése érdekében. 
Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont) / jogi kötelezettség teljesítése (1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről17/A.§), (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont) / az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek a) pont, Fgytv. 17/A. § (7) bek.). 
A kezelt adatok köre: a panaszbejelentés helye, ideje, módja, panaszos (magánszemély vagy egyéni vállalkozó) neve és elérhetősége (címe, telefonszáma és e-mail címe), panasz azonosítója, panaszos által küldött iratok, a panasz leírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje és a jegyzőkönyvvezető neve, aláírása, illetve visszavét esetén a termék adatai. 
Az adatkezelés időtartama: 5 év (jegyzőkönyv és a válasz másolati példánya)
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: lehetetlenné válna a panaszok kivizsgálása és teljesítése (pl. termékcsere). 
Adattovábbítás: nincs
Adatok címzettjei: A Legrand Zrt. vevőszolgálat és Minőségbiztosítás szervezeti egysége hozzáfér az adatokhoz. 


Adatfeldolgozók:
 
Név    Székhely    Adatfeldolgozói feladat       
[QAD rendszer üzemeltetője Direction System Informatics (DSI)    Limoges    QAD IT rendszer üzemeltetése, ahova visszáru esetén a számlákkal kapcsolatos adatok kerülnek rögzítésre.       
Isys-On Kft.     1134 Budapest, Kassák Lajos u. 19.    Magyarországi supportja és külső fejlesztője a QAD rendszernek.     

2.1.6.    Kapcsolatfelvétel a Legrand Zrt.-vel
Az adatkezelés célja: Amennyiben megkeresné a Legrand Zrt.-t, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken (műszaki szaktanácsadás tel., vagy központi tel. szám).
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek a) pont), fogyasztói panaszok esetén jogi kötelezettség teljesítése (1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről17/A.§), (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)
A kezelt adatok köre: a kapcsolatot felvevő neve és elérhetősége (címe, telefonszáma és e-mail címe), a megkereső által küldött iratok, a megkeresés leírása. 
Telefonos megkeresés esetén a tájékoztatás megadása tekintetében a 2.1.5 pontban foglaltak az irányadók.
Az adatkezelés időtartama: fogyasztói panaszok esetén 5 év (megkeresés és a válasz másolati példánya), egyéb esetben a hozzájárulás visszavonásáig.


2.2.    Marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelések
2.2.1.    Nyereményjáték
Az adatkezelés célja: A Legrand Zrt. a legrandpartnerklub.hu honlapon a kizárólag 18. életévét betöltött Legrand Villanyszerelői Klub tagjai (villanyszerelők és kiskereskedők) részére nyereményjátékot működtet. A játékban az jogosult részt venni, aki a játék időtartama alatt az legrandpartnerklub.hu weboldalon az alábbi adatai megadását és checkboxok kijelölését követően sikeresen rákattint a postafiókjába érkező e-mail-ben található linkre és ezzel megerősíti a részvételi szándékát. Az adatkezelés célja üzleti célú adatbázis építése, a résztvevőknek elektronikus formában hírlevelek, rendezvényekre, oktatásokra meghívók küldése. 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont és a Grt. 6. § (2), (5) bek.).
A kezelt adatok köre: név, választott felhasználónév, jelszó, email cím, telefonszám, cím, nyilatkozat, hogy elmúlt 18 éves
Az adatkezelés időtartama: sorsolást követően a résztvevők adatait 6 hónapig, nyertes esetében 8 évig őrizzük meg

 
    Székhely    Adatfeldolgozói feladat   
Attention CRM Consulting Kft.     1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. T. ép. 4. em.    A Salesforce felhő alapú CRM rendszer IT fejlesztője       
Salesfore.com, Inc     San Francisco, Kalifornia, Egyesült Államok    A Salesforce felhő alapú CRM rendszer üzemeltetője     

2.2.2.    A Legrand Zrt. hírlevél szolgáltatása
Az adatkezelés célja: üzleti célú adatbázis építése, az érintettek részére gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek, termékkatalógusok, ajánlatok küldése.
Direkt marketing célú megkereséshez csak 16. életévüket betöltött személyek járulhatnak hozzá.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont, a Grt. 6. § (2), (5) bek.)
A kezelt adatok köre: név, email cím, esetleg cím, érintett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy elmúlt 18 éves, direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.
Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.
Adatok címzettjei: A Legrand Zrt. Kereskedelmi szervezeti egysége hozzáfér az adatokhoz. 
Adattovábbítás: Salesforce.com, Inc. (székhelye:  San Francisco, Kalifornia, Egyesült Államok)
Adattovábbítás jogalapja: A Salesfore.com,Inc, amely tagja a Privacy Shield EU-USA Adattovábbítási Megállapodásnak.
Adatfeldolgozók:
 
Név    Székhely    Adatfeldolgozói feladat       
Hinora Group Communications Kft.    1142 Budapest, Kassai utca 71.    A hírlevélszolgáltatás nyújtója       
Attention CRM Consulting Kft.     1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. T. ép. 4. em.    A Salesforce felhő alapú CRM rendszer IT fejlesztője       
Salesforce.com, Inc     San Francisco, Kalifornia, Egyesült Államok    A Salesforce felhő alapú CRM rendszer üzemeltetője     

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
e-mail útján a dataprotection.hu@legrand.hu címen, továbbá
postai úton a [Legrand Zrt. 1097 Budapest, Gubacsi út 6/B] címen. 


2.2.3.    A www.legrand.hu honlap adatkezelései 
2.2.3.1.    legrand.hu szerver naplózása 
A www.legrand.hu honlap meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít. 
Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése: 
A portál html kódja a Legrand Zrt.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni. 
A legrand.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A honlapon külső szolgáltatóként térkép-információkat jelenít meg a www.maps.google.com címen elérhető szolgáltató. 
A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást. 
A honlapon elhelyezésre került a https://www.facebook.com/legrandmagyarorszag és https://www.youtube.com/user/legrandhungary címen elérhető szolgáltató kódja.


2.2.3.2.    A www.legrand.hu honlap cookie kezelése
A Legrand Zrt. és egyes szolgáltató partnerek a felhasználók azonosítása, nyomon követése céljából a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el, és a későbbi internethasználat során olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a Legrand Zrt. vagy a külső szolgáltató cookie-ját használják.
A legrand.hu honlap felkeresésekor webanalitikai rendszere üzemeltetése érdekében a Google Analytics kezel cookie-t.
A www.google.com/analytics általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies címen kérhető bővebb tájékoztatás.
A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/ 
A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem /Előzmények/ Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.
A honlapon az alábbi külső szolgáltatók a felsorolt sütiket helyezték el:
- Google Analytics: weboldalunk látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szerverek segítik (google.com/analytics),
-  ún. Facebook cookie („Facebook Pixel”): a Facebook szolgáltatásaiban marketing tevékenységünk mérését teszi lehetővé. (facebook.com),
-  Addthis: a weboldal tartalmának megosztását, lájkolását teszi lehetővé, valamint a megosztások statisztikai analitikáját biztosítja (adthis.com),
-  Crazy Egg Analytics: weboldalunk látogatói által leginkább megtekintett tartalmak felmérését és hőtérképes anonim elemzéseket tesz lehetővé (crazyegg.com),
-  Legrand: a Legrand cookie segítségével weboldalunk látogatottsági és egyéb webanalitikai adataink belső mérését segítik,
-  Smartlook: weboldalunk látogatói által leginkább megtekintett tartalmak felmérését és hőtérképes és látogatói viselkedés anonim elemzéseket tesz lehetővé (smartlook.com).


2.2.4.    A legrandpartnerklub.hu honlap adatkezelései
2.2.4.1.    legrandpartnerklub.hu szerver naplózása
A legrandpartnerklub.hu honlap meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít. 
Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése: 
A portál html kódja a Legrand Zrt.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni. 
Az legrandpartnerklub.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. 

2.2.4.2.    A legrandpartnerklub.hu honlap cookie kezelése
A Legrand Zrt. és egyes szolgáltató partnerek a felhasználók azonosítása, nyomon követése céljából a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el, és a későbbi internethasználat során olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a Legrand Zrt. és a külső szolgáltató cookie-ját használják.
A legrandpartnerklub.hu honlap felkeresésekor webanalitikai rendszere üzemeltetése érdekében a Google Analytics kezel cookie-t.
A www.google.com/analytics  általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies  címen kérhető bővebb tájékoztatás.
A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/ 
A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem /Előzmények/ Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.
A honlapon az alábbi külső szolgáltatók a felsorolt sütiket helyezték el:
¾    Google Analytics: weboldalunk látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szerverek segítik (google.com/analytics).
2.2.5.    Vevői elégedettségmérés
A Legrand Zrt. számára kiemelten fontos a partnerei és végfelhasználók elégedettsége a termékeivel kapcsolatban. Ennek érdekében szükség van a vevők véleményére. A partnereket és végfelhasználókat e-mailen keresi fel a Legrand Zrt.
Az adatkezelés célja: vevői elégedettség felmérése
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont)
A kezelt adatok köre: címzett e-mail címe, azonban a kérdőív maga személyes adatot nem tartalmaz.  
Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.
Adatok címzettjei: A Kereskedelmi szervezeti egység határozza meg az éves vevői elégedettségmérés területét és célját. 
Adattovábbítás: Salesforce.com, Inc., amely tagja a Privacy Shield EU-USA Adattovábbítási Megállapodásnak.
Adatfeldolgozók:
 
Név    Székhely    Adatfeldolgozói feladat       
Attention CRM Consulting Kft.     1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. T. ép. 4. em.    A Salesforce felhő alapú CRM rendszer IT fejlesztője       
Salesforce.com, Inc     San Francisco, Kalifornia, Egyesült Államok    A Salesforce felhő alapú CRM rendszer üzemeltetője     

2.2.6.    Rendezvények szervezése, oktatások tartása
Adatkezelés célja: A Legrand Zrt. szakmai rendezvényeket, roadshow-kat, oktatásokat tart és szervez annak érdekében, hogy termékeit promótálja. 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont)
A kezelt adatok köre: cégnév, résztvevő neve és elérhetősége (e-mail címe vagy telefonszáma), a rendezvény/képzés helye és ideje,
Az adatkezelés időtartama: érintett hozzájárulása visszavonásáig.
Adatok címzettjei: A Kereskedelmi szervezeti egység is jogosult hozzáférni a fenti személyes adatokhoz.
Adattovábbítás: Salesforce.com, Inc., amely tagja a Privacy Shield EU-USA Adattovábbítási Megállapodásnak.
Adatfeldolgozók:
 
Név    Székhely    Adatfeldolgozói feladat       
Attention CRM Consulting Kft.     1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. T. ép. 4. em.    A Salesforce felhő alapú CRM rendszer IT fejlesztője       
Salesfore.com, Inc    San Francisco, Kalifornia, Egyesült Államok    A Salesforce felhő alapú CRM rendszer üzemeltetője     

2.3.    Egyéb adatkezelések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adatfelvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk partnereinket és ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek, tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Legrand Zrt-t. 
A Legrand Zrt. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
3.    A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA 
A Legrand Zrt. és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.
A Legrand Zrt. a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 
·    az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
·    hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
·    változatlansága igazolható (adatintegritás);
·    a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
A Legrand Zrt. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 
A Legrand Zrt. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 
A Legrand Zrt. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 
A Legrand Zrt. az adatkezelés során megőrzi
·    a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
·    a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
·    a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
A Legrand Zrt. és az adatkezelésben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail,web,ftp,stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. 
A Legrand Zrt. mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst a Legrand Zrt. késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. (Adatvédelmi incidensre vonatkozó szabályozást az Adatvédelmi szabályzat tartalmaz)
4.    AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE
 
Adatkezelő       
Név:    LEGRAND Magyarország Villamossági Rendszerek Zártkörűen Működő Részvénytársaság       
Székhely:    6600 Szentes, Ipartelepi út 14.       
Cégjegyzékszám:    06-10-000079       
Telefonszám:    06 63 510 200 (Szentes) / 06 1 505 8510 (Budapest)       
Email:    vevoszolgalat@legrand.hu       
Adatvédelmi tisztviselő (elérhetőség)    Adatvédelmi tisztviselő (Legrand csoport) neve és elérhetősége: Marc Paurty
Az Adatvédelmi tisztviselő magyarországi képviselőjének elérhetősége: dataprotection.hu@legrand.hu     

5.    AZ ÉRINTETTEK JOGAI
Felhívjuk figyelmét arra, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi jogosultságokkal rendelkezik:
·    átlátható tájékoztatás,
·    hozzáféréshez való jog,
·    a helyesbítéshez való jog,
·    a törléshez való jog,
·    az adatkezelés korlátozásához való jog,
·    adathordozhatósághoz való jog, é
·    a tiltakozáshoz való jog,
·    a hozzájárulás visszavonásához való,
·    panasztétel joga, és a 
·    jogorvoslati jog. 
5.1.    Átlátható tájékoztatás
A Legrand Zrt. köteles az Ön részére a személyes adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatást – a GDPR által meghatározott körben – a rendelkezésére bocsátani. E kötelezettségünknek jelen Adatkezelési Tájékoztató által teszünk eleget. Felhívjuk a figyelmét, amennyiben a személyes adatai kezelésével kapcsolatban további kérdése merülne fel, élhet a hozzáféréshez való jogával. 
5.2.    Hozzáféréshez való jog
Tájékoztatást kérhet arra nézve, hogy az kezeljük-e a személyes adatait, és ha igen kérhet egy részletes tájékoztatót, ami tartalmazza azt, hogy 
·    milyen okból,
·    milyen adatokat kezelünk, 
·    mi a személyes adatok forrása, 
·    kivel közöljük a kezelt adatait, 
·    mennyi ideig őrizzük meg a kezelt adatokat, illetve
·    ha az adatait nemzetközi adattovábbítás keretében továbbítjuk, az adattovábbítás garanciáiról, valamint 
·    ismételt tájékoztatást kap a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogairól, és arról, hogy panaszával az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.
Amennyiben kéri, ingyenesen átadjuk Önnek a kezelt személyes adatairól készített másolatot.
A további másolatokért a Legrand Zrt. az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.  A kérelmére az információkat elektronikus formában szolgáltatjuk. A tájékozódáshoz való jog írásban az alábbi elérhetőségeken gyakorolható:
e-mail: dataprotection.hu@legrand.hu
Kérésére – a személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adhatunk tájékoztatást.
5.3.    Helyesbítéshez való jog
Kérésére a pontatlan (pl. születési dátuma nem helyes, email címe azóta megváltozott, névváltozás következett be stb.) személyes adatát helyesbítjük, kijavítjuk vagy kiegészítjük. 
5.4.    Törléshez való jog
Kérheti, hogy késedelem nélkül töröljük a kezelt személyes adatait, ha
·    az adatkezelés célja már nem indokolja az adatai kezelését,
·    az adatkezelés hozzájáruláson alapul, és visszavonja a hozzájárulását (és nincsen más jogalapja az adatkezelésnek),
·    tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
·    amennyiben jogellenesen kezeltük az adatait, vagy
·    az adatok törlése jogszabály alapján kötelező.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a Legrand Zrt. -t terhelő jogi kötelezettség teljesítése vagy közérdekű feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
5.5.    Az adatkezelés korlátozásához való jog
Amennyiben él ezzel a jogával és a jogszabályok szerint korlátozásnak van helye, ez esetben kizárólag tárolhatjuk a személyes adatait, azonban azokon egyéb műveleteket nem végezhetünk (pl. nem továbbíthatjuk másnak, nem rendszerezhetjük őket) - kivéve, ha e műveletek végzéséhez hozzájárul vagy jogi kötelezettségünk a teljesítésük -. 
Mikor kerülhet sor e jog érvényesülésére? 
·    Ha Ön vitatja a kezelt személyes adatai pontosságát, arra az időre, amíg megvizsgáljuk, hogy valóban pontatlanok-e az adatok. 
·    Amennyiben jogellenesen kezeljük a személyes adatait, azonban Ön kéri, hogy ne töröljük, hanem zároljuk őket.
·    Ha már nincsen szükségünk az Ön adataira, azonban Ön kéri, hogy tároljuk az adatokat mert pl. egy későbbi joga érvényesítéséhez szüksége van rá. 
·    Ha tiltakozik személyes adatai kezelése ellen, arra az időtartamra, amíg megállapítjuk, hogy a Legrand Zrt. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
Minden esetben előzetesen tájékoztatjuk Önt, ha a fent említett esetekben az adatkezelés korlátozását feloldjuk (mert például a pontatlan adatai helyesbítésre kerültek, vagy korlátozás iránti kérelmét elutasítottuk). 
5.6.    Adathordozhatósághoz való jog
Amennyiben az adatkezelés a hozzájárulásán alapul vagy szerződés teljesítése érdekében szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, kérheti, hogy a rá vonatkozó, általa a Legrand Zrt. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
Tájékoztatjuk, hogy a Legrand Zrt. a személyes adatait nem automatizált módon kezeli.

5.7.    Tiltakozáshoz való jog
Saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés a Legrand Zrt. jogos érdekén alapul. Tiltakozása esetén a személyes adatait csak akkor kezeljük tovább, amennyiben kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.
Amennyiben személyes adatait közvetlen üzletszerzés érdekében kezeljük (pl. hírlevél küldése), jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a személyes adatai e célból történő kezelése ellen. Tiltakozása esetén e személyes adatait, e célból a Legrand Zrt. nem kezeli tovább.
5.8.    Hozzájárulás visszavonásához való jog
Jogosult arra, hogy a hozzájárulását az adatkezelés során bármikor visszavonja. 
Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulása visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Jogait az alábbi módokon gyakorolhatja: 
E-mailen: dataprotection.hu@legrand.hu
Levélben: Legrand Zrt. 6600 Szentes, Ipartelepi út 14. postai címre címezve
5.9.    Eljárási szabályok
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Legrand Zrt.  indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. A kérelem összetettsége és a kérelmek száma figyelembevételével szükség esetén, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a kérelme kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk.
Amennyiben kérelmét elektronikus úton nyújtotta be, a Legrand Zrt. elektronikus úton adja meg Önnek a tájékoztatást (kivéve, ha másként kéri). 
Amennyiben a kérelme alapján a Legrand Zrt. nem tesz intézkedéseket, ennek okairól és arról, hogy panaszt nyújthat be a NAIH-nál és élhet bírósági jogorvoslati jogával késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk.
Tájékoztatjuk, hogy a Legrand Zrt. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Amennyiben a kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, A Legrand Zrt. észszerű mértékű díjat számolhatunk fel az adminisztratív költségekért vagy megtagadhatja a kérelme alapján történő intézkedést.
A személyes adatai helyesbítésről, törlésről vagy az adatkezelés korlátozásról a Legrand Zrt. minden olyan címzettet tájékoztat, akivel, illetve amellyel a személyes adatait közöltük (kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul). Kérésére tájékoztatjuk e címzettekről.
5.10.    Kártérítés és sérelemdíj
A Legrand Zrt. az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével Önnek okozott kárt megtéríti. A személyiségi jogának megsértése esetén a Polgári törvénykönyv rendelkezései szerint sérelemdíjat követelhet.
Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatai kezelése során, a Legrand Zrt. által igénybe vett adatfeldolgozó által okozott kárért is a Legrand Zrt felelős. A Legrand Zrt. abban az esetben mentesül e felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
A Legrand Zrt. nem téríti meg a kárt és nem követelhet sérelemdíjat annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.
5.11.    Jogorvoslati jog
5.11.1.    Panasz az adatvédelmi képviselőnél
Amennyiben úgy érzi, hogy a Legrand Zrt. megsérti a kötelező erejű vállalati szabályokat, panasszal fordulhat az adatvédelmi képviselőhöz. Panaszát az alábbi e-címen küldheti meg az adatvédelmi képviselőn részére, aki azt egy hónapon belül köteles megválaszolni. 
e-mail cím: dataprotection.hu@legrand.hu
postai cím: Legrand Zrt. 6600 Szentes, Ipartelepi út 14.
5.11.2.    Bírósághoz fordulás joga
Amennyiben személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogai gyakorlása során jogsérelem éri (pl. a fenti jogait nem tudta érvényesíteni, nem kapott tájékoztatást az adatkezelésről stb.) pert indíthat a lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt a Legrand Zrt.-vel szemben. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok védelmével kapcsolatosan indított per illetékmentes.
5.11.3.    Adatvédelmi hatósági eljárás
Amennyiben személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogai gyakorlása során jogsérelem éri választása szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához is fordulhat. 
A hatóság elérhetősége:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu  
 

Legrand Zrt.