Kedves Látogató!
Tájékoztatjuk, hogy a legrand.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

A LEGRAND Zrt. kereskedelmi és marketing tevékenységével kapcsolatos adatkezelésekről.

A www.legrand.hu honlap kizárólagos használója a Legrand Magyarország Villamossági Rendszerek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6600 Szentes, Ipartelepi út 14., a továbbiakban Legrand Zrt. illetve Társaság) mint adatkezelő.

 

1.            BEVEZETÉS

A LEGRAND Magyarország Villamossági Rendszerek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6600 Szentes, Ipartelepi út 14., a továbbiakban: „Legrand Zrt.”/ „Adatkezelő”) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy kereskedelmi és marketing tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Legrand Zrt. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti partnereit és ügyfeleit.

A Legrand Zrt. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Legrand Zrt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Legrand Zrt. az alábbiakban ismerteti a kereskedelmi és marketing tevekénységével kapcsolatos adatkezelési gyakorlatát:

2.            A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA

A Legrand Zrt. kereskedelmi és marketing tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződés, vagy jogi kötelezettség teljesítésén, vagy a Legrand Zrt. jogos érdekén alapulnak.

A Legrand Zrt. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

•             Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „Rendelet” / „GDPR”);

•             2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)

•             2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről („Ptk.”)

•             2000. évi C. törvény a számvitelről („Számv.tv.”)

•             2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker. tv.”)

•             2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről („Eht.”)

•             2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátairól („Grt.”)

•             2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról („Fogyvédtv.”)

•             1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről („Fogytv.”).

2.1.        Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos adatkezelések

2.1.1.     Ajánlatadás

Az adatkezelés célja: a Legrand Zrt. termékeinek értékesítésére vonatkozóan szerződések megkötése érdekében ajánlatokat ad az érdeklődők részére.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja).

A kezelt adatok köre: Egyéni vállalkozó, magánszemély ajánlatkérő adatai (név, cím, bankszámlaszám, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma), ajánlatot kérő jogi személy képviselőjének adatai (név, pozíció), kapcsolattartója neve, telefonszáma, e-mail címe, az ajánlat készítőjének és ügyintézőjének a neve és telefonszáma, a jóváhagyójának és a projekt manager neve.

Az adatkezelés időtartama: amennyiben az ajánlatból nem lesz megrendelés, az ajánlat érvényességének az ideje, amennyiben az ajánlatból megrendelés lesz, nyolc év 

Adattovábbítás: Salesforce.com, Inc., amely tagja a Privacy Shield EU-USA Adattovábbítási Megállapodásnak.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Ajánlat adása nélkül a Legrand Zrt. nem tud megrendelést teljesíteni és e célból szerződést kötni a vevővel.

Adatok címzettjei: A Legrand Zrt. marketing szervezeti egysége hozzáfér az adatokhoz.

Adatfeldolgozók:

Név       Székhely              Adatfeldolgozói feladat

Attention CRM Consulting Kft.   1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. T. ép. 4. em.      A Salesforce felhő alapú CRM rendszer IT fejlesztője

Salesforce.com, Inc        1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. T. ép. 4. em.      A Salesforce felhő alapú CRM rendszer üzemeltetője

 

2.1.2.     Hitelképesség-elemzés és Kockázatértékelés

Az adatkezelés célja: a Legrand Zrt. szerződés megkötése érdekében a szerződéskötés előtt a leendő partnerei hitelképességét felméri annak érdekében, hogy megállapítsa, mekkora kockázatot jelent a vele való szerződéskötés, illetve hitelfedezeti szerződést köt.

Az adatkezelés jogalapja: Legrand Zrt. jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont)

Az adatkezelő jogos érdeke: az ügylet kockázatosságának megállapítása, a beazonosított kockázatok kezelése.

A kezelt adatok köre: hivatalosan kötelezően közzétett adatok 

Az adatkezelés időtartama: 5 év (amennyiben az üzleti kapcsolat fennáll az 5. év után is akkor nem töröljük az adatokat, ellenkező esetben törlésre kerülnek az adatok)

Adattovábbítás: nincs

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Nem tudja megállapítani a Legrand Zrt., hogy milyen kockázatokat rejthet az ügylet (pl. nemteljesítés).

Név       Székhely              Adatfeldolgozói feladat

Direktinfo Kft.   Bázakerettye, Fő út 72, 8887       A hitelképesség-elemzés és kockázatértékelés elvégzése, követelés-behajtás

Atradius               Budapest, Fehérvári út 50-52, 1117         Hitelfedezeti biztosítások nyújtása

 

2.1.3.     Ügyféladatbázis

A Legrand Zrt. a partnerei adatai kezelése és nyilvántartása érdekében adatbázist vezet a vevői, beszállítói és egyéb partnerei elérhetőségeiről.

Az adatkezelés célja: az ügyfélkapcsolatainak ápolása és megrendelések teljesítése érdekében.

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont) / Legrand Zrt. jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont)

Adatkezelő jogos érdeke: az ügyfélkapcsolatok ápolása

A kezelt adatok köre: Jogi személy képviselőinek a neve és beosztása, egyéni vállalkozó és természetes személy adatai (név, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, cím, adószám, bankszámlaszám), a kapcsolattartók adatai (név, e-mail cím, telefonszám, egyes esetekben cím), számlázási cím, opcionálisan egyéb adatok, úgy mint az ügyfelekkel való találkozás időpontja és a találkozások rendszeressége, ügyfél minősége (pl. direkt szerződött partner, építész, tervező stb), a találkozások leírása. Tervezői együttműködés esetén a tervező és a beruházó neve (ha magánszemély, vagy egyéni vállalkozó), telefonszáma, a döntéshozó neve, a generálkivitelező neve (ha magánszemély, vagy egyéni vállalkozó), címe, telefonszáma és a döntéshozó neve.

Az adatkezelés időtartama: a szerződés kötésétől számított öt év (számviteli bizonylat).

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A Legrand Zrt. nem tudná követni, hogy az adott ügyféllel milyen gyakorisággal tartja a kapcsolatot és mennyire eredményesen.

Adattovábbítás: Salesforce.com, Inc., amely tagja a Privacy Shield EU-USA Adattovábbítási Megállapodásnak.

Adatok címzettjei: A Legrand Zrt. Marketing szervezeti egysége hozzáfér az adatokhoz.

Adatfeldolgozók:

Név       Székhely              Adatfeldolgozói feladat

Attention CRM Consulting Kft.   1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. T. ép. 4. em.      A Salesforce felhő alapú CRM rendszer IT fejlesztője

Salesforce.com, Inc        San Francisco, Kalifornia, Egyesült Államok

A Salesforce felhő alapú CRM rendszer üzemeltetője

 

2.1.4.     Kiszállítás, Logisztika

Az adatkezelés célja A Legrand Zrt. a megrendelések és a szerződések teljesítése, tehát a termékek kiszállítása érdekében, fuvarozó cégeket vesz igénybe.

Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)

A kezelt adatok köre: Egyéni vállalkozó vagy magánszemély megrendelő címe, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, a jogi személy képviselőjének adatai (név, pozíció) és a jogi személy, magánszemély vagy egyéni vállalkozó megrendelő kapcsolattartó (vagyis a kiszállított terméket átvevő személy) adatai (név, telefon, e-mail cím). Egyéni vállalkozó vagy magánszemély megrendelő esetén a kiszállítási cím. A gépjárművezető neve és elérhetősége.

Az adatkezelés időtartama: nyolc év (számviteli bizonylat)

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: lehetetlenné válna a kiszállítás, vagyis a megrendelés teljesítése, illetve a kiszállítással kapcsolatos panasz elbírálása, orvoslása.

 

2.1.5.     Panaszkezelés, Vevőszolgálat (termékreklamáció, visszáru)

Az adatkezelés célja: A Legrand Zrt. termékeivel, az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi és mennyiségi kifogások kezelése. A panaszok vagy írásbeli panasz-nyomtatvány kitöltésével kerülnek rögzítésre, vagy telefonon keresztül érkeznek. A Legrand Zrt. telefonos (Zöld szám) vevőszolgálatot működtet, ahol jellemzően jegyzőkönyvet vesznek fel a panaszokról, a panaszok kezelése érdekében.

Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont) / jogi kötelezettség teljesítése (1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről17/A.§), (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont) / az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek a) pont, Fgytv. 17/A. § (7) bek.).

A kezelt adatok köre: a panaszbejelentés helye, ideje, módja, panaszos (magánszemély vagy egyéni vállalkozó) neve és elérhetősége (címe, telefonszáma és e-mail címe), panasz azonosítója, panaszos által küldött iratok, a panasz leírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje és a jegyzőkönyvvezető neve, aláírása, illetve visszavét esetén a termék adatai.

Az adatkezelés időtartama: 5 év (jegyzőkönyv és a válasz másolati példánya)

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: lehetetlenné válna a panaszok kivizsgálása és teljesítése (pl. termékcsere).

Adattovábbítás: nincs

Adatok címzettjei: A Legrand Zrt. Marketing szervezeti egysége hozzáfér az adatokhoz.

Adatfeldolgozók:

Név       Székhely              Adatfeldolgozói feladat

[QAD rendszer üzemeltetője Direction System Informatics (DSI) Limoges               QAD IT rendszer üzemeltetése, ahova visszáru esetén a számlákkal kapcsolatos adatok kerülnek rögzítésre.

Isys-On Kft.        1134 Budapest, Kassák Lajos u. 19.          Magyarországi supportja és külső fejlesztője a QAD rendszernek.

 

2.1.6.     Kapcsolatfelvétel a Legrand Zrt.-vel

Az adatkezelés célja: Amennyiben megkeresné a Legrand Zrt.-t, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken (műszaki szaktanácsadás tel., vagy központi tel. szám).

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek a) pont), fogyasztói panaszok esetén jogi kötelezettség teljesítése (1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről17/A.§), (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)

A kezelt adatok köre: a kapcsolatot felvevő neve és elérhetősége (címe, telefonszáma és e-mail címe), a megkereső által küldött iratok, a megkeresés leírása.

Telefonos megkeresés esetén a tájékoztatás megadása tekintetében a 2.1.5 pontban foglaltak az irányadók.

Az adatkezelés időtartama: fogyasztói panaszok esetén 5 év (megkeresés és a válasz másolati példánya) , egyéb esetben a hozzájárulás visszavonásáig.

2.2.        Marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelések

2.2.1.     Nyereményjáték

Az adatkezelés célja: A Legrand Zrt. az lvk.legrand.hu honlapon a kizárólag 18. életévét betöltött Legrand Villanyszerelői Klub tagjai (villanyszerelők és kiskereskedők) részére nyereményjátékot működtet. A játékban az jogosult részt venni, aki a játék időtartama alatt az lvk.legrand.hu weboldalon az alábbi adatai megadását és checkboxok kijelölését követően sikeresen rákattint a postafiókjába érkező e-mail-ben található linkre és ezzel megerősíti a részvételi szándékát. Az adatkezelés célja üzleti célú adatbázis építése, a résztvevőknek elektronikus formában hírlevelek, rendezvényekre, oktatásokra meghívók küldése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont és a Grt. 6. § (2), (5) bek.).

A kezelt adatok köre: név, választott felhasználónév, jelszó, email cím, telefonszám, cím, nyilatkozat, hogy elmúlt 18 éves      Székhely              Adatfeldolgozói feladat

IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft.   6728 Szeged, Szélső sor 11.         A nyereményjáték honlapjának (lvk.legrand.hu) az üzemeltetője.

Attention CRM Consulting Kft.   1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. T. ép. 4. em.      A Salesforce felhő alapú CRM rendszer IT fejlesztője

Salesfore.com, Inc          San Francisco, Kalifornia, Egyesült Államok

A Salesforce felhő alapú CRM rendszer üzemeltetője

 

2.2.2.     A Legrand Zrt. hírlevél szolgáltatása

Az adatkezelés célja: üzleti célú adatbázis építése, az érintettek részére gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek, termékkatalógusok, ajánlatok küldése.

Direkt marketing célú megkereséshez csak 16. életévüket betöltött személyek járulhatnak hozzá.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont, a Grt. 6. § (2), (5) bek.)

A kezelt adatok köre: név, email cím, esetleg cím, érintett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy elmúlt 18 éves, direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.

Adatok címzettjei: A Legrand Zrt. Kereskedelmi szervezeti egysége hozzáfér az adatokhoz.

Adattovábbítás: Salesforce.com, Inc. (székhelye:  San Francisco, Kalifornia, Egyesült Államok)

Adattovábbítás jogalapja: A Salesfore.com,Inc, amely tagja a Privacy Shield EU-USA Adattovábbítási Megállapodásnak.

 

 

Adatfeldolgozók:

Név       Székhely              Adatfeldolgozói feladat

Hinora Group Communications Kft.         1142 Budapest, Kassai utca 71.  A hírlevélszolgáltatás nyújtója

Attention CRM Consulting Kft.   1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. T. ép. 4. em.      A Salesforce felhő alapú CRM rendszer IT fejlesztője

Salesforce.com, Inc        San Francisco, Kalifornia, Egyesült Államok

A Salesforce felhő alapú CRM rendszer üzemeltetője

 

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

e-mail útján a dataprotection@legrand.hu címen, továbbá

postai úton a [Legrand Zrt. 1097 Budapest, Gubacsi út 6/B] címen.

2.2.3.     A www.legrand.hu honlap adatkezelései

2.2.3.1. legrand.hu szerver naplózása

A www.legrand.hu honlap meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál html kódja a Legrand Zrt.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A legrand.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A honlapon külső szolgáltatóként térkép-információkat jelenít meg a www.maps.google.com címen elérhető szolgáltató.

A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

A honlapon elhelyezésre került a https://www.facebook.com/legrandmagyarorszag és https://www.youtube.com/user/legrandhungary címen elérhető szolgáltató kódja.

2.2.3.2. A www.legrand.hu honlap cookie kezelése

A Legrand Zrt. és egyes szolgáltató partnerek a felhasználók azonosítása, nyomon követése céljából a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el, és a későbbi internethasználat során olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a Legrand Zrt. vagy a külső szolgáltató cookie-ját használják.

A legrand.hu honlap felkeresésekor webanalitikai rendszere üzemeltetése érdekében a Google Analytics kezel cookie-t.

A www.google.com/analytics általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies címen kérhető bővebb tájékoztatás.

A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem /Előzmények/ Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A honlapon az alábbi külső szolgáltatók a felsorolt sütiket helyezték el:

             Google Analytics: weboldalunk látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szerverek segítik (google.com/analytics),

             ún. Facebook cookie („Facebook Pixel”): a Facebook szolgáltatásaiban marketing tevékenységünk mérését teszi lehetővé. (facebook.com),

             Addthis: a weboldal tartalmának megosztását, lájkolását teszi lehetővé, valamint a megosztások statisztikai analitikáját biztosítja (adthis.com),

             Crazy Egg Analytics: weboldalunk látogatói által leginkább megtekintett tartalmak felmérését és hőtérképes anonim elemzéseket tesz lehetővé (crazyegg.com),

             Legrand: a Legrand cookie segítségével weboldalunk látogatottsági és egyéb webanalitikai adataink belső mérését segítik,

             Smartlook: weboldalunk látogatói által leginkább megtekintett tartalmak felmérését és hőtérképes és látogatói viselkedés anonim elemzéseket tesz lehetővé (smartlook.com).

2.2.4.     A lvk.legrand.hu honlap adatkezelései

2.2.4.1. lvk.legrand.hu szerver naplózása

A www.lvk.legrand.hu honlap meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál html kódja a Legrand Zrt.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

Az lvk.legrand.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti.

 

2.2.4.2. A www.lvk.legrand.hu honlap cookie kezelése

A Legrand Zrt. és egyes szolgáltató partnerek a felhasználók azonosítása, nyomon követése céljából a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el, és a későbbi internethasználat során olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a Legrand Zrt. és a külső szolgáltató cookie-ját használják.

A lvk.legrand.hu honlap felkeresésekor webanalitikai rendszere üzemeltetése érdekében a Google Analytics kezel cookie-t.

A www.google.com/analytics  általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies  címen kérhető bővebb tájékoztatás.

A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem /Előzmények/ Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A honlapon az alábbi külső szolgáltatók a felsorolt sütiket helyezték el:

             Google Analytics: weboldalunk látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szerverek segítik (google.com/analytics).

 

2.2.5.     Vevői elégedettségmérés

A Legrand Zrt. számára kiemelten fontos a partnerei és végfelhasználók elégedettsége a termékeivel kapcsolatban. Ennek érdekében szükség van a vevők véleményére. A partnereket és végfelhasználókat e-mailen keresi fel a Legrand Zrt.

Az adatkezelés célja: vásárlói szokások felmérése

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont)

A kezelt adatok köre: címzett e-mail címe, azonban a kérdőív maga személyes adatot nem tartalmaz. 

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.

Adatok címzettjei: A Kereskedelmi szervezeti egység határozza meg az éves vevői elégedettségmérés területét és célját.

Adattovábbítás: Salesforce.com, Inc., amely tagja a Privacy Shield EU-USA Adattovábbítási Megállapodásnak.

Adatfeldolgozók:

Név       Székhely              Adatfeldolgozói feladat

Attention CRM Consulting Kft.   1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. T. ép. 4. em.      A Salesforce felhő alapú CRM rendszer IT fejlesztője

Salesforce.com, Inc        San Francisco, Kalifornia, Egyesült Államok

A Salesforce felhő alapú CRM rendszer üzemeltetője

 

2.2.6.     Rendezvények szervezése, oktatások tartása

Adatkezelés célja: A Legrand Zrt. szakmai rendezvényeket, roadshow-kat, oktatásokat tart és szervez annak érdekében, hogy termékeit promotálja.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont)

A kezelt adatok köre: cégnév, résztvevő neve és elérhetősége (e-mail címe vagy telefonszáma), a rendezvény/képzés helye és ideje.

Az adatkezelés időtartama: érintett hozzájárulása visszavonásáig.

Adatok címzettjei: A Kereskedelmi szervezeti egység is jogosult hozzáférni a fenti személyes adatokhoz.

Adattovábbítás: Salesforce.com, Inc., amely tagja a Privacy Shield EU-USA Adattovábbítási Megállapodásnak.

Adatfeldolgozók:

Név       Székhely              Adatfeldolgozói feladat

Attention CRM Consulting Kft.   1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. T. ép. 4. em.      A Salesforce felhő alapú CRM rendszer IT fejlesztője

Salesfore.com, Inc          San Francisco, Kalifornia, Egyesült Államok

A Salesforce felhő alapú CRM rendszer üzemeltetője

 

2.3.        Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adatfelvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk partnereinket és ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek, tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Legrand Zrt-t.

A Legrand Zrt. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

3.            A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A Legrand Zrt. és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.

A Legrand Zrt. a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

•             az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

•             hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

•             változatlansága igazolható (adatintegritás);

•             a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Legrand Zrt. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Legrand Zrt. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A Legrand Zrt. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Legrand Zrt. az adatkezelés során megőrzi

•             a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

•             a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

•             a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Legrand Zrt. és az adatkezelésben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs,